Pasta Oner (1979)

cz

Jeden z nejvýraznějších současných umělců české vizuální scény, dlouhodobě a systematicky reflektuje svým charakteristickým, smířlivým a neodsuzujícím způsobem soudobou popkulturní společnost v plné škále její významové, hodnotové i symbolické vrstevnatosti. V jeho dílech se v mediálně bohatém spektru vizuálního jazyka zpřítomňují pro dnešní dobu příznačné asamblážové formy vyprávění. Významově bohatě nabité obrazy a objekty čerpají inspiraci nejen z všudypřítomné inklinace postmoderního člověka globálního západu k třpytivým objektům sdílené touhy, ale vydávají se také po stopách různých forem spirituální transcendence či vnitřních zákoutí víry, odkrývají řadu osobních a popových mytologií, zkoumají podvědomé tužby či reminiscence na lidskou sexualitu, ale také nekáravě poukazují na hrozby tvarující terén naší každodenní zkušenosti.

Pasta Oner platí za jednoho z nejsvébytnějších představitelů současné české umělecké scény. Coby tvůrčí osobnost se Pasta Oner v posledních letech intenzivně profiluje v mezích klasických nezávislých i veřejných galerijních provozů, ve kterých snoubí a zároveň i překračuje tradiční žánrové kategorie pop-artu a cartoon estetiky. Přestože se v jádru své práce dotýká principů „postprodukce“ či „apropriace“, vymyká se Pasta Oner svou tvorbou dominujícím proudům postkonceptuálních strategií v současném výtvarném umění a prošlapává si v českém kontextu netradiční cestu mediálně zdatného a široké veřejnosti známého, někdy i promyšleně kontroverzního umělce, jehož tvorba zůstává srozumitelná i se zachováním jisté míry významové subverze.

Středobodem Pastovy tvorby je akrylová malba a vytváření závěsných obrazů, stejně tak jako navrhování prostorových objektů, plastik, instalací, grafických listů a netradičních inovativních technik.

en

One of the most prominent contemporary artists of the Czech visual scene, has long and systematically reflected in its characteristic, conciliatory and non-judgmental way contemporary pop culture society in the full range of its semantic, value and symbolic stratification. In his works, in the media-rich spectrum of visual language, the characteristic assemblage forms of narration actual for today are presented. Semantically charged images and objects draw inspiration not only from the ubiquitous inclination of postmodern man of the global West to the glittering objects of shared desire, but also follow in the footsteps of various forms of spiritual transcendence or inner corners of faith, reveal many personal and pop mythologies, explore subconscious desires or reminiscences of human sexuality, but also pointlessly to the threats shaping the terrain of our daily experience.

Pasta Oner is considered one of the most distinctive representatives of the contemporary Czech art scene. As a creative personality, Pasta Oner has been intensively profiled in recent years within the limits of classic independent and public gallery operations, in which he combines and at the same time transcends the traditional genre categories of pop art and cartoon aesthetics. Although at the core of his work he touches on the principles of "post-production" or "appropriation", Pasta Oner stands out with his dominant works of post-conceptual strategies in contemporary art and treads in the Czech context an unconventional path of a well-known , whose work remains comprehensible even with the preservation of a certain degree of semantic subversion.

The focus of Pasta's work is acrylic painting and the creation of hanging paintings, as well as the design of spatial objects, sculptures, installations, graphics and non-traditional innovative techniques.