Obchodní podmínky

(nákupní řád)

Kupující svou objednávkou stvrzuje, že se seznámil s následujícími podmínkami a souhlasí s nimi v plném rozsahu:

Tento internetový obchod provozuje:

Emerging Art a.s.
Karolinská 708/13
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 17076757
DIČ: CZ17076757

Kontakt:
tel.: +420 606 732 264
e-mail: eshop.pasta@gmail.com

1. Objednávka, uzavření smlouvy

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Kupující může považovat objednávku za přijatou po obdržení automaticky zasílaného emailového potvrzení o přijetí. Případné nesrovnalosti řešte zasláním e-mailu na adresu eshop.pasta@gmail.com nebo na výše uvedené telefonní číslo.

2. Dodací a platební podmínky

Balné a doprava:
Balné a dopravu neúčtujeme a je ZDARMA.

Prodávající dodá zboží neprodleně, v co nejkratším možném termínu od obdržení platné objednávky a po jejím potvrzení.
V případě nemožnosti dodržení tohoto termínu, například z technických příčin, či z důvodů že zboží momentálně není skladem a podobně, bude termín řešen individuálně.

Místem plnění je bydliště, sídlo firmy, nebo jiné místo uvedené kupujícím na objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.

Převzetí zboží: 
Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí případnou reklamaci uplatňovat na přepravci.

3. Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující mají právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů ode dne jeho obdržení.

Toto zboží může být přijato zpět za těchto podmínek:
- Zboží musí být nepoškozené, neporušené a schopné dalšího prodeje, v originálním obalu a včetně kompletní dokumentace.
- Kupující musí ke zboží přiložit alespoň doklad o zaplacení
- Peníze za zboží budou vráceny po odečtení nákladů na poštovné
- Zásilky s vraceným zbožím odeslané na dobírku nebudou převzaty
- Peníze za vrácený nákup budou zaslány do 14. pracovních dnů od doručení vráceného zboží. Podmínky vrácení zboží se řídí zákonem č.367/2000.

4. Reklamace

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Standardní záruka je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Prodávající se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Záruční doba začíná datem převzetí zboží. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů po obdržení reklamovaného zboží. Spolu s reklamovaným zbožím je nutné zaslat i kopii potvrzení o zaplacení a stručný popis závady.

Neodstranitelné vady:
Jde-li o neodstranitelnou vadu, bude zboží vyměněno za bezvadné, nebo bude kupujícímu vrácena cena zboží.

Místo uplatnění reklamace:

Reklamace zboží zakoupeného v našem internetovém obchodu může být s přiložením příslušných dokladů uplatněna poštou, nebo osobně na adrese
Kolbenova 34A, 190 00, Praha 9

5. Řešení sporů

Všechny případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím se zavazují Prodávající a Kupující řešit především vzájemnou dohodou obou stran.

Kupující, který je v postavení spotřebitele, bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, je subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ve smyslu citovaného zákona, tedy i k mimosoudnímu řešení sporů ze smluv uzavřených mezi Kupujícím a postavení spotřebitele na straně jedné a Prodávajícím na straně druhé za použití těchto Obchodních podmínek je v souladu s § 20e písm. d) citovaného zákona České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 00020869, internetová adresa http://www.coi.cz.

Je-li kupující spotřebitel a nedojde-li k dohodě dle odst. 1., mimosoudní řešení všech těchto sporů spadá do pravomoci České obchodní inspekce.

Všechny případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím lze také řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, která je zřízena na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/. 

Není-li kupující spotřebitel a nedojde-li k dohodě dle odst. 1, anebo je-li kupující spotřebitel a nebyl-li spor vyřešen mimosoudně dohodou dle odst. 2. a současně nebyl-li spor vyřešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, řešení všech těchto sporů spadá do pravomoci obecných soudů České republiky. Prodávající a Kupující shodně sjednávají, že pokud bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost okresního soudu, bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 7, a v případě, že bude dle právních předpisů České republiky dána věcná příslušnost krajského soudu, bude místně příslušným soudem Městský soud v Praze.